Nasze kursy

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 36 godzin samokształcenia.

 • Przedstawimy szczegółowe zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.

 • Omówimy szereg przykładów korekt i wyłączeń konsolidacyjnych.

 • Kurs będzie miał charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania.

Program

Dzień 1

I. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych zgodnie z ustawą o rachunkowości:

- jednostki objęte konsolidacją, metodą praw własności,

- organizacja procesu konsolidacji w grupie kapitałowej - wyłączenia spółek z konsolidacji,

- jednolite zasady wyceny,

- dokumentacja konsolidacyjna,

- podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną, proporcjonalną, wyceny metodą praw własności.

II. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej (objęcie udziałów gotówką, aportem).

III. Kapitał mniejszości na dzień objęcia kontroli i w kolejnych latach obrotowych.

Dzień 2

I. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

II. Wartość godziwa aktywów netto na dzień nabycia udziałów i w kolejnych latach obrotowych.

III. Zasady ustalania i odpisywania wartości firmy i ujemnej wartości firmy zgodnie z ustawą o rachunkowości  / test na utratę wartości wartości firmy zgodnie z KRS 4.

Dzień 3

I. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych.

II. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych.

III. Eliminacja dywidend.

IV. Eliminacja należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów jednostek objętych konsolidacją metodą pełną.

Dzień 4

I. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży składników zapasów.

II. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży środków trwałych.

III. Sprzedaż całości lub części udziałów w jednostkach zależnych.

Dzień 5

I. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego, eliminacja transakcji z zagranicznymi jednostkami zależnymi.

II. Wycena udziałów metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

III. Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych (zmiana statusu jednostki – ze stowarzyszonej na zależną).

IV. Sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych (zmiana statusu spółki z zależnej na stowarzyszoną).

Dzień 6

I. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych zgodnie z MSSF.

II. Podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną zgodnie z MSSF 3 / MSSF 10.

III. Podstawowe zasady wyceny metodą praw własności zgodnie z MSR 28.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
Artur Raciński

Wykładowca: Artur Raciński

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem  renomowanych firm audytorskich, w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych.

Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Wykładowca MDDP Akademia Biznesu, Akademii Rachunkowości Compartners S.A., Centrum Edukacji Ekspert, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, KIBR w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych i rachunku przepływów pieniężnych. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008//2011, Wydawnictwo C.H.Beck 2015), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Autor wydanego przez CE PIBR zbioru zadań „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (2017) do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (1785 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Zajęcia na kursie odbywać się będą w formie on-line w blokach zajęciowych liczących 6 godzin lekcyjnych. Kurs przewidziany jest na 6 dni po 6 godzin lekcyjnych (łącznie 36 godzin lekcyjnych, godzina lekcyjna to 45 minut).

   Kurs będzie miał charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy.

  • Terminarz kursu:
   - 08.10.2021
   - 15.10.2021
   - 22.10.2021
   - 29.10.2021
   - 05.11.2021
   - 10.11.2021
   każdego dnia w godz. 09:00-14:15

  • Koszt udziału w kursie:
   2.100,00 zł netto/ os.
   15 % rabatu dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR

   Słuchacze uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

  • Kurs adresowany jest do:
   - biegłych rewidentów,
   - osób odpowiedzialnych za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego chcących doszkolić się ww. zakresie,
   - kandydatów na biegłego rewidenta,
   - asystentów biegłego rewidenta.

   W przypadku biegłych rewidentów - odbycie kursu zaliczy Państwu 36 godz. samokształcenia.

   Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z Regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji KIBR.

  • Uczestnik zajęć w zakresie uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności:
   - pozna szczegółowe zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości,
   - pozna szereg przykładów korekt i wyłączeń konsolidacyjnych.

Jak zapłacić?

Cena:
2100,00 zł + VAT zw = 2100,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
2100,00 zł + 23% VAT = 2583,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu rozpoczynającego się w terminie:

 • 8 października 2021 r. wpłać do 28 września 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KSF2021108” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

 • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Zgłoś się na szkolenie

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

Cena netto: 2100 zł

Termin: 8 października - 10 listopada 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl