Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), al. Jana Pawła II 80, Warszawa (00-175), adres e-mail: biuro@pibr.org.pl, numer telefonu: 637 308 183
2. W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl, lub pod adresem korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, Warszawa (00-175).
3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ RODO) w następujących celach:
○ uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane osobowe będa przetwarzane do czasu zakończenia szkolenia. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne celem uczestnictwa w szkoleniu;
○ spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w tym rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będa przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego;
○ prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będa przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego;
○ promowania usług i szkoleń administratora - w przypadku gdy szkolenie jest nagrywane o czym PIBR poinformuje wcześniej i wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na wykorzystywanie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo w szkoleniu. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub wycofania zgody;
○ dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń;
○ udzielenia odpowiedzi na zadane pytania drogą email lub za pośrednictwem formularza kontaktowego i utrzymywania kontaktu z Panią/Panem co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych tj. dostawcy usług teleinformatycznych, upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych a także użytkownicy stron internetowych na których zostanie upublicznione nagranie.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
○ dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO);
○ sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z rzeczywistością (16 RODO);
○ żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO);
○ wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
○ otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Pana/Pani zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO);
○ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO);
○ wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Informujemy, że Pana/Pani dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do Pana/Pani osoby.