Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ 
CENTRUM EDUKACJI POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin organizacji szkoleń określa zasady organizacji kursów przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwaną dalej "Centrum".
2. Siedziba Centrum znajduje się w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80.
3. Oficjalna strona internetowa Centrum działa pod adresem ce.pibr.org.pl.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacji szkoleń Centrum;
2) statucie – należy przez to rozumieć statut Centrum;
3) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć Polską Izbę Biegłych Rewidentów;
4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Centrum.

§ 3.1. Centrum prowadzi działalność szkoleniową w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych zgodnie z § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 186, z późn. zm.).
2. Szczegółowe regulacje dotyczące osoby prowadzącej, organów, celów działania oraz zadań Centrum zawiera statut.

Organizacja procesu edukacyjnego

§ 4.1. Zgodnie ze statutem uczestnikami kursów realizowanych przez Centrum mogą być osoby zainteresowane rozwojem i utrzymaniem odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych określonych w programie nauczania kursu.
2. Szczegóły dotyczące wymagań wstępnych dla uczestników, wymiaru godzinowego i sposobu organizacji kursu, planów oraz treści nauczania, a także efektów kształcenia oraz sposobu i formy uzyskania zaliczenia określa program nauczania.
3. Prowadzący zajęcia ma prawo do przeprowadzania prac kontrolnych sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników szkolenia, a także do kontroli frekwencji na zajęciach, zgodnie z zapisami zawartymi w programie nauczania kursu.
4. Rejestracja treści i przebiegu kursu przez jego uczestników w formie audio lub wideo jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia.
5. Za proces rekrutacji, dokumentację oraz organizację kursu odpowiada wyznaczony przez dyrektora opiekun kursu.

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie

§ 5.1. Osoba zainteresowana udziałem w kursie, zgłasza swój udział poprzez wypełnienie i przesłanie do Centrum kompletnego i prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej ce.pibr.org.pl.
2. Formularz zgłoszeniowy zawiera, m.in. następujące dane:
1) nazwisko i imię;
2) numer ewidencyjny PESEL;
3) adres zamieszkania;
4) adres e-mail, telefon;
5) datę i miejsce urodzenia;
6) numer w rejestrze biegłych rewidentów;
7) numer ewidencyjny kandydata na biegłego rewidenta.
3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać zgodnie z informacjami podanymi w opisie kursu.
4. O wpisaniu na listę uczestników kursu decyduje kolejność nadsyłania formularzy zgłoszeniowych.
5. Jeżeli liczba nadesłanych formularzy zgłoszeniowych przekroczy liczbę wolnych miejsc na kursie tworzona jest lista rezerwowa. O dodatkowej lub kolejnej edycji kursu osoby będące na liście rezerwowej zostaną poinformowane e-mailem na podany w formularzu zgłoszeniowym adres.
6. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych.

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

§ 6.1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem oferty sprzedaży usług Centrum w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) i skutkuje zawarciem umowy na zasadach określonych w formularzu zgłoszeniowym.
2. Osoba zakwalifikowana na kurs ma prawo zrezygnować z uczestnictwa i otrzymać zwrot opłaty pod warunkiem dochowania terminów określonych w ust. 3.
3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą konsumenta, przed upływem powyższego terminu.
4. Uczestnik kursu może odstąpić od umowy, przesyłając Centrum jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Oświadczenie należy wysłać w formie pisemnej na adres e-mail: ce@pibr.org.pl. Rezygnacje zgłoszone w innej formie nie będą uwzględniane.
6. W przypadku rezygnacji z kursu złożonej po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy wniesiona opłata nie podlega zwrotowi (liczy się data nadania oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej lub data wpływu e-maila).
7.Centrum wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
8.W porozumieniu z organizatorem kursu możliwa jest zmiana zgłoszonej do udziału w kursie osoby na inną.
9. W przypadkach losowych decyzję o zwrocie opłaty za kurs podejmuje dyrektor na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Zmiana terminu lub odwołanie kursu

§ 7.1. Centrum zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu rozpoczęcia kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca, założona wcześniej, liczba uczestników. W takim przypadku ogłoszony zostanie dodatkowy nabór. Informacja o zmianie terminu rozpoczęcia kursu przesłana będzie najpóźniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub telefonicznie.
2. Osobom zakwalifikowanym na kurs, którego termin został zmieniony przysługuje prawo zwrotu opłaty w pełnej wysokości.
3. Centrum zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, w którym wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych. Z tego tytułu nie przysługuje uczestnikom zwrot wniesionej opłaty za kurs.
4. W przypadku odwołania kursu z winy Centrum, opłata zostaje zwrócona w całości.
5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości w terminie 14 dni po uprzednim przesłaniu przez Centrum pocztą elektroniczną informacji o wyczerpaniu miejsc bądź odwołaniu kursu, na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

Reklamacja

§ 8.1. Uczestnik kursu ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej treści i sposobu przeprowadzenia kursu.
2. Reklamacja musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
3. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane przez Centrum.
4. Centrum rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

Finanse

§ 9.1. Opłatę w całości lub pierwszą ratę opłaty za udział w kursie należy uiścić przelewem na podany w formularzu zgłoszeniowym rachunek bankowy, najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, zaznaczając na przelewie imię i nazwisko uczestnika oraz symbol kursu.
2. Opłata za kurs może być wniesiona w całości lub w ratach zgodnie z informacją w opisie kursu.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5, jest równoważne z upoważnieniem Centrum do wystawienia i przesłania faktury po otrzymaniu całości lub części opłaty za kurs.
4. W przypadku wyboru sposobu płatności w całości, do czasu dokonania tej płatności, osoby nie zostaną dopuszczone do udziału w kursie.
5. W przypadku wyboru sposobu płatności w ratach, do czasu dokonania pierwszej płatności osoby nie zostaną dopuszczone do udziału w kursie. Nieuregulowanie kolejnych rat w terminach wskazanych dla nich w opisie kursu spowoduje, iż osoby nie zostaną dopuszczone do udziału w dalszej części kursu począwszy od daty przypadającej po terminie płatności kolejnej raty.
6. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia od wniesienia pełnej opłaty za kurs.
7. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa, przewidziane w programie nauczania materiały szkoleniowe i podręczniki.
8. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestnika podczas trwania kursu.
9. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za wyrządzone przez siebie szkody majątkowe na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na miejscu szkolenia.

Dokumentacja

§ 10.1. Centrum prowadzi dokumentację kursów zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz odpowiednimi przepisami prawa.
2. Dla celów rekrutacji oraz przetwarzania danych osobowych w celach niezbędnych do właściwego przeprowadzenia kursu niezbędne jest podanie danych zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.
3. Osoby, które spełniły warunki określone w programie nauczania otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

Dodatkowe informacje

§ 11. Centrum dopuszcza korzystanie przez uczestnika kursu z alternatywnych metod rozstrzygania sporów dotyczących reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

Postanowienia końcowe

§ 12.1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Informacja o dacie, od której będzie obowiązywać zmieniony regulamin zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum.
2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie pisemnej lub e-mailem jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
3. Osoby zgłaszające się na kursy są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
4. Centrum zastrzega, że treści przekazywane w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich w związku z wykorzystywaniem przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie kursu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
5. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
6. Traci moc Regulamin Organizacji Szkoleń Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów obowiązujący od dnia 3 lutego 2015 do 5 marca 2018 r.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 marca 2018 r.


Dyrektor Centrum Edukacji PIBR
Paweł Tyszer