Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ
CENTRUM EDUKACJI POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin organizacji szkoleń określa zasady organizacji kursów przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwaną dalej "Centrum".
2. Siedziba Centrum znajduje się w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80.
3. Oficjalna strona internetowa Centrum działa pod adresem ce.pibr.org.pl.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacji szkoleń Centrum;
2) statucie – należy przez to rozumieć statut Centrum;
3) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć Polską Izbę Biegłych Rewidentów;
4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Centrum;
5 kursie – należy rozumieć usługę szkoleniową prowadzoną w systemie stacjonarnym, zaocznym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w postaci transmisji internetowej (szkolenie online).

§ 3.1. Centrum prowadzi działalność szkoleniową w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 117 ust. 1 a. pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
2. Szczegółowe regulacje dotyczące osoby prowadzącej, organów, celów działania oraz zadań Centrum zawiera statut.

Rozdział 2

Organizacja procesu edukacyjnego

§ 4.1. Zgodnie ze statutem uczestnikami kursów realizowanych przez Centrum mogą być osoby zainteresowane rozwojem i utrzymaniem odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych określonych w programie nauczania kursu.
2. Szczegóły dotyczące wymagań wstępnych dla uczestników, wymiaru godzinowego i sposobu organizacji kursu, planów oraz treści nauczania, a także efektów kształcenia oraz sposobu i formy uzyskania zaliczenia określa program nauczania.
3. W imieniu Centrum wykładowca ma prawo do przeprowadzania prac kontrolnych sprawdzających wiedzę i umiejętności jego uczestników.
4. Centrum ma prawo do kontroli frekwencji na kursie, zgodnie z zapisami zawartymi w programie nauczania kursu.
5. Rejestracja treści i przebiegu kursu przez jego uczestników w formie audio lub wideo jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą wykładowcy.
6. Za proces rekrutacji, dokumentację oraz organizację kursu odpowiada wyznaczony przez dyrektora opiekun kursu.

Rozdział 3

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie

§ 5.1. Osoba zainteresowana udziałem w kursie, zgłasza swój udział poprzez wypełnienie i przesłanie do Centrum kompletnego i prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej ce.pibr.org.pl.
2. Formularz zgłoszeniowy zawiera, m.in. następujące dane:
1) nazwisko i imię;
2) numer ewidencyjny PESEL;
3) adres zamieszkania;
4) adres e-mail, telefon;
5) datę i miejsce urodzenia;
6) numer w rejestrze biegłych rewidentów;
7) numer ewidencyjny kandydata na biegłego rewidenta.
3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać zgodnie z informacjami podanymi w opisie kursu.
4. O wpisaniu na listę uczestników kursu decyduje kolejność nadsyłania formularzy zgłoszeniowych.
5. W przypadku realizacji kursu w postaci transmisji internetowej w czasie rzeczywistym (szkolenie online), uczestnik najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem kursu, otrzyma na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail link do transmisji kursu. Link nie będzie aktywny po zakończeniu kursu.
6. Jeżeli liczba nadesłanych formularzy zgłoszeniowych przekroczy liczbę wolnych miejsc na kursie tworzona jest lista rezerwowa. O dodatkowej lub kolejnej edycji kursu osoby będące na liście rezerwowej zostaną poinformowane e-mailem na podany w formularzu zgłoszeniowym adres.
7. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych.
8.Centrum nie ponosi odpowiedzialności:
1) za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym kursie w postaci transmisji internetowej (szkolenie online), uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
2) za niespełnienie przez uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
3) za nieprawidłowe działanie urządzeń uczestnika, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w kursie;
4) za przekazanie przez uczestnika linku do kursu prowadzonego w postaci transmisji internetowej osobom trzecim.

Rozdział 4

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

§ 6.1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem oferty sprzedaży usług Centrum, w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i skutkuje zawarciem umowy na zasadach określonych w formularzu zgłoszeniowym.
2. Osoba zakwalifikowana na kurs ma prawo zrezygnować z uczestnictwa i otrzymać zwrot opłaty pod warunkiem dochowania terminów określonych w ust. 3.
3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą konsumenta, przed upływem powyższego terminu.
4. Uczestnik kursu może odstąpić od umowy, przesyłając Centrum jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego treść stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Oświadczenie należy wysłać w formie pisemnej na adres: Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa lub adres e-mail: ce@pibr.org.pl. Rezygnacje zgłoszone w innej formie nie będą uwzględniane.
6. W przypadku rezygnacji z kursu złożonej po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy wniesiona opłata nie podlega zwrotowi (liczy się data nadania oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej lub data wpływu e-maila).
7.Centrum wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
8.W porozumieniu z organizatorem kursu możliwa jest zmiana zgłoszonej do udziału w kursie osoby na inną.
9. W przypadkach losowych decyzję o zwrocie opłaty za kurs podejmuje dyrektor na podstawie przedstawionej dokumentacji.
10. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 6, dostępny jest na stronie internetowej Centrum.

Rozdział 5

Zmiana terminu lub odwołanie kursu

§ 7.1. Centrum zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu rozpoczęcia kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca, założona wcześniej, liczba uczestników. W takim przypadku ogłoszony zostanie dodatkowy nabór. Informacja o zmianie terminu rozpoczęcia kursu przesłana będzie najpóźniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub telefonicznie.
2. Osobom zakwalifikowanym na kurs, którego termin został zmieniony przysługuje prawo zwrotu opłaty w pełnej wysokości.
3. Centrum zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, w którym wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych. Z tego tytułu nie przysługuje uczestnikom zwrot wniesionej opłaty za kurs.
4. W przypadku odwołania kursu z winy Centrum, opłata zostaje zwrócona w całości.
5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości w terminie 14 dni po uprzednim przesłaniu przez Centrum pocztą elektroniczną informacji o wyczerpaniu miejsc bądź odwołaniu kursu, na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

Rozdział 6

Reklamacja

§ 8.1. Uczestnik kursu ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej treści i sposobu przeprowadzenia kursu.
2. W trakcie odbywania się kursu, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Centrum o wszelkich nieprawidłowościach na kursie.
3. Reklamacja dotycząca świadczonych usług na kursie, musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
4. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika kursu, nazwę kursu, którego reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz zakres żądania. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane przez Centrum.
5. Centrum rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
6. Centrum dopuszcza korzystanie przez uczestnika kursu z alternatywnych metod rozstrzygania sporów dotyczących reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

Rozdział 7

Finanse

§ 9.1. Wysokość opłaty za udział jednego uczestnika w kursie podawana jest każdorazowo w opisie kursu.
2. Opłatę w całości lub pierwszą ratę opłaty za udział w kursie, należy uiścić przelewem na podany w opisie kursu rachunek bankowy, najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, zaznaczając na przelewie imię i nazwisko uczestnika oraz symbol kursu.
3. Opłata za kurs może być wniesiona w całości lub w ratach zgodnie z informacją w opisie kursu.
4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5, jest równoważne z upoważnieniem Centrum do wystawienia i przesłania faktury po otrzymaniu całości lub części opłaty za kurs.
5. W przypadku wyboru sposobu płatności w całości, do czasu dokonania tej płatności, osoby nie zostaną dopuszczone do udziału w kursie.
6. W przypadku wyboru sposobu płatności w ratach, do czasu dokonania pierwszej płatności osoby nie zostaną dopuszczone do udziału w kursie. Nieuregulowanie kolejnych rat w terminach wskazanych dla nich w opisie kursu spowoduje, iż osoby nie zostaną opuszczone do udziału w dalszej części kursu, począwszy od daty przypadającej po terminie płatności kolejnej raty.
7. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia od wniesienia pełnej opłaty za kurs.
8. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa, przewidziane w programie nauczania materiały szkoleniowe i podręczniki.
9. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestnika podczas trwania kursu.
10. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na miejscu szkolenia.
10. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za wyrządzone przez siebie szkody majątkowe na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w miejscu, w którym odbywa się kurs.

Rozdział 8

Dokumentacja

§ 10.1. Centrum prowadzi dokumentację kursów zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz odpowiednimi przepisami prawa.
2. Dla celów rekrutacji oraz przetwarzania danych osobowych w celach niezbędnych do właściwego przeprowadzenia kursu niezbędne jest podanie danych zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.
3. Osoby, które spełniły warunki określone w programie nauczania otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. W przypadku kursów odbywających się w formule stacjonarnej, zaświadczenie zostanie przekazane do rąk własnych uczestnika kursu, zaś w przypadku kursu odbywającego się na odległość w postaci transmisji internetowej (szkolenie online), zaświadczenie w formie pliku pdf przesłane zostanie uczestnikowi na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia.

Rozdział 9

Wymagania techniczne dla uczestnika kursu realizowanego w postaci transmisji internetowej (szkolenie online)

§ 11.1. Uczestnik kursu powinien posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z procesorem minimalnie dwurdzeniowym 2GHz o pamięci operacyjnej RAM 2GB, systemie operacyjnym Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS., przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera z włączoną możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript, Adobe® Flash® Player 13.0+, karta graficzna min. 8 MB pamięci, karta dźwiękowa, wyposażony w głośniki lub słuchawki.
2. Uczestnik kursu powinien posiadać dostęp do łącza Internetowego o minimalnej przepustowości 5 Mbps (ruch przychodzący), 2,5 Mbps (ruch wychodzący).
3. Uczestnik kursu powinien mieć dostęp do poczty elektronicznej.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 12.1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Informacja o dacie, od której będzie obowiązywać zmieniony regulamin zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum.
2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie pisemnej lub e-mailem jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
3. Osoby zgłaszające się na kursy są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
4. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane uczestnikom, są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Objęte są ochroną prawną. Materiały te, nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Centrum.
5. Centrum zastrzega, że treści przekazywane w trakcie kursu mają charakter wyłącznie edukacyjny. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich w związku z wykorzystywaniem przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie kursu, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
6. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
7. Traci moc Regulamin Organizacji Szkoleń Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów obowiązujący od dnia 6 marca 2018 r. do dnia 20 maja 2020 r.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 maja 2020 r.

 


Dyrektor Centrum Edukacji PIBR
Agnieszka Rożko