Nasze kursy

ODZ

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku.

 • Omówimy wymogi nowych standardów zarządzania jakością w odniesieniu do zakresu i skali działalności firmy audytorskiej

 • Zidentyfikujemy i wyjaśnimy podstawowe różnice między dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kontroli jakości świadczonych usług a nowym podejściem do systemów kontroli jakości opartym na zarządzaniu.

 • Omówimy zmiany dostosowawcze do MSB i powiązanego materiału wynikające z projektów zarządzania jakością.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.

2. Porównanie nowych standardów do obecnie obowiązujących wymogów

 • Porównanie wymogów nowych/zmienionych standardów do obecnie obowiązujących: KSKJ, wymogów UoBR i Rozporządzenia 537/2014, w kontekście systemu firmy audytorskiej – procesów, polityk, procedur i rozwiązań organizacyjnych.

3. Nowe standardy zarządzania jakością

 • Wymogi KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 –„Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”.
 • Koncepcja nowego standardu i zakresu.
 • Wymogi KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia”.
 • Wymogi KSB 220 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 220 (Z) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”.

4. KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”

 • Odpowiedzialność za system zarządzania jakością.
 • Proces oszacowania ryzyka.
 • Ład korporacyjny i przywództwo – jak kultura organizacyjna wspiera jakość usług.
 • Wymogi etyczne.
 • Akceptacja i kontynuacja relacji z klientem oraz konkretnych zleceń.
 • Wykonywanie zleceń.
 • Dobór odpowiednich zasobów.
 • Wykorzystanie informacji i komunikacja.
 • Odpowiedzi na określone ryzyka.
 • Proces monitorowania i korygowania.
 • Wymogi dotyczące sieci firm audytorskich.
 • Ocena systemu zarządzania jakością.
 • Dokumentacja systemu.
 • Praktyka stosowania.

5. KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia”

 • Cele nowego standardu.
 • Nadrzędne koncepcje zawarte w KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2.
 • Nowe i zmienione definicje.
 • Powiązania pomiędzy KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 i KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2.
 • Usługi wymagające kontroli jakości wykonania zlecenia.
 • Powoływanie i spełnienie wymogów przez osoby dokonujące kontroli jakości wykonania zlecenia.
 • Efektywność procesu kontroli jakości wykonania zlecenia.
 • Dokumentacja procesu kontroli jakości wykonania zlecenia.
 • Powiadamianie właściwych osób w ramach procesu kontroli jakości wykonania zlecenia.
 • Praktyka stosowania.

6. KSB 220 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 220 (Z) „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”

 • Odpowiedzialność kierownictwa za zarządzanie jakością zleceń.
 • Wymogi etyczne, w tym niezależność.
 • Akceptacja i kontynuacja relacji z klientem.
 • Dobór odpowiednich zasobów.
 • Wykonywanie usługi atestacyjnej.
 • Monitorowanie i proces rozwiązywania problemów.
 • Ogólna odpowiedzialność za zarządzanie jakością.
 • Dokumentacja.
 • Praktyka stosowania.

7. Zmiany w zakresie innych standardów badania

 • Omówienie wpływu zmian wynikających z wprowadzenia KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1, KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2 i KSB 220 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 220 (Z) na inne standardy.

8. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Barbara Misterska-Dragan

Wykładowca: Barbara Misterska-Dragan

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego i Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Zdała egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i ACCA. Ukończyła studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2001-2003 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiadała m.in. za nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym i finansowym. Była członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zespołu ds. Jakości i Regulacji Prawnych. Przewodniczyła Międzyresortowemu Zespołowi ds. Mienia Skarbu Państwa. Odpowiedzialna za opracowanie w 2003 roku kompleksowych „Zasad nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa” wykonanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Uczestniczyła w pracach Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (ISAR) powołanej w ramach UNCTAD. Była członkiem wielu rad nadzorczych, w tym: Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Banku Pocztowego S.A., Impexmetal S.A., RUCH S.A., Polskie Sieci Energetyczne S.A., TVP S.A. Była partnerem w międzynarodowej firmie doradczo-audytorskiej. W 1991 roku założyła spółkę audytorską Misters Audytor Sp. z o. o., obecnie Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., której jest prezesem. W latach 1995-1999 pełniła funkcję zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Członek Komisji Egzaminacyjnej w latach 2003-2009. W latach 2011-2015 była członkiem Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a w latach 2015-2019 – członkiem Komisji ds. współpracy międzynarodowej. W kadencji 2015-2019 pełniła funkcję zastępcy prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz drugą kadencję przewodniczy Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. W kadencji 2019-2023 pełniła funkcję Prezesa Krajowej rady Biełych rewidentów. Wiele lat zasiadała w Komitecie Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Od 2019 r. pełni funkcję prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wykładowca rachunkowości finansowej na wielu uczelniach. Autorka i współautorka licznych prac naukowych i wykładów. Autorka artykułów poświęconych rachunkowości leasingu, drukowanych m.in. w „Parkiecie” oraz „Monitorze Finansowym”.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (680 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone w formie transmisji on-line, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcie odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
800,00 zł + VAT zw = 800,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 16-17 października 2024 r. wpłać do 06 października 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „ZNSZJ20241016” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

Cena netto: 800 zł

Termin: 16-17 października 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl