Nasi wykładowcy

Regina Frąckowiak

Regina Frąckowiak

Zawód biegłego rewidenta wykonuje od 1993 roku. Posiada doświadczenie w zakresie weryfikacji sprawozdań finansowych oraz kierowania podmiotami uprawnionymi do badania. Specjalistka w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym szczególnie banków.

Współautorka wzorcowej dokumentacji rewizyjnej i programu informatycznego do badania sprawozdań finansowych banków. Autor komentarza do wzorcowego bankowego planu kont dla banków spółdzielczych.

Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości, bankowego planu kont, podatków, sporządzania sprawozdań finansowych, audytu i kontroli wewnętrznej w bankach, krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. Autorka materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów z zakresu „Kontrola przestrzegania przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów oraz działalności podmiotów uprawnionych”.


Prowadzone kursy: