Nasi wykładowcy

Krzysztof Burnos

Krzysztof Burnos

Zawód audytora wykonuje od 2001 r. Od 2015 r. kieruje samorządem biegłych rewidentów w Polsce, pełniąc funkcję prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w PIBR. W latach 1998-2006 pełnił funkcje kontrolera finansowego, głównego księgowego i CFO w firmie CEBAL TUBA Sp. z o.o. – spółki należącej do międzynarodowej giełdowej grupy kapitałowej Pechiney/Alcan. Był odpowiedzialny za statutową i korporacyjną sprawozdawczość finansową zgodną z MSSF, politykę rachunkowości, podatki, procesy księgowe i planowanie finansowe. Od 2005 r. kieruje firmą audytorsko-doradczą Burnos Audit Sp.z o.o. Zakres jego odpowiedzialności obejmuje audyty sprawozdań finansowych, doradztwo podatkowe i biznesowe, współpracę z zagranicznymi klientami oraz fraud audit.

W latach 2011-2015 członek KRBR, członek komisji ds. standaryzacji usług zawodowych oraz przewodniczący komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu stosowania MSB. Jest również wykładowcą oraz autorem podręczników z zakresu badań sprawozdań finansowych oraz systemu kontroli wewnętrznej w firmach audytorskich a także szeregu publikacji z zakresu audytu i rachunkowości. W latach 2012-2015 pełnił funkcję niezależnego członka rady nadzorczej oraz przewodniczącego Komitetu Audytu Magellan S.A. (sektor finansowy), spółki notowanej na rynku GPW w Warszawie. Obecnie przewodniczy komitetowi audytu Getback SA w restrukturyzacji.

W 2011 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym roku uzyskał także tytuł dyplomowanego księgowego SKwP. W 1997 r. ukończył prawo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada również tytuł magistra nauk ekonomicznych – w 1996 r. ukończył studia w zakresie rachunkowości i analizy finansowej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunku przetwarzanie danych i rachunkowość. Członek ACFE – organizacji zwalczającej nadużycia finansowe. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje problematykę zapobiegania i wykrywania oszustw finansowych, wpływ nowych technologii na praktykę audytu, skuteczność nadzoru publicznego nad jakością audytów. Współautor aplikacji do badania sprawozdań finansowych Kompas 2.0.


Prowadzone kursy: