Nasze kursy

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zmiany 2020 r. oraz bieżące problemy - on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 6 godzin samokształcenia.

 • Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które miały miejsce w 2020 r.

 • W szczególności zostaną omówione zmiany w zakresie tzw. ulgi za złe długi, zmiany w zakresie tzw. białej listy, zmiany w zakresie tzw. mechanizmu podzielonej płatności, zmiany wywołane tzw. przepisami tarczowymi, zmiany w zakresie podatku u źródła oraz zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych w przedmiocie cen transferowych.

 • Omawiając ww. zmiany zostaną, w szczególności uwzględnione odpowiednie objaśnienia Ministra Finansów. Ponadto, w trakcie szkolenia zostaną również omówione bieżące problemy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa, interpretacji oraz objaśnień Ministra Finansów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

  I. Tarcza antykryzysowa 1.0/2.0/3.0/4.0. 

  • Wsteczne oraz jednorazowe rozliczenie straty podatkowej za rok 202
  • Nowe zwolnienia w CIT - dofinansowania od WUP, PUP oraz PFR a zwolnienia podatkowe w CIT
  • Nowe odliczenia od podstawy opodatkowania – darowizny na zapobieganie lub zwalczanie COVID – 19 oraz pozostałe darowizny traktowane w sposób preferencyjny
  • Zmiany w zakresie działalności innowacyjnej w związku z COVID – 19
  • Jednorazowy odpis amortyzacyjny na środki trwałe służące do produkcji towarów służących zapobieganiu albo zwalczaniu COVID – 19
  • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w CIT
  • Odroczenie i zwolnienie od podatku od nieruchomości komercyjnych
  • Odroczenie - terminów sporządzania oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych, terminu wysyłania zeznań podatkowych CIT, pozostałych obowiązków informacyjnych – ORDU, IFT, TPR, itp
  • Nowe formularze CIT

  II. Biała lista oraz mechanizm podzielonej płatności – problem wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów

  III. Ulga na złe długi

  • Istota regulacji – znaczenie terminu płatności
  • Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym oraz miesięcznym
  • Sytuacja prawna - wierzyciela, dłużnika
  • Jak postępować w przypadku dochodu oraz jak postępować w przypadku straty
  • Warunki formalne, wyłączenie oraz modyfikacja stosowania ulgi na złe długi w związku z COVID – 19

  IV. Nowe obowiązki informacyjne dla potrzeb cen transferowych (TP-R)

  • Obowiązek sporządzenia dokumentacji a obowiązek przesłania informacji o cenach transferowych
  • Podmiot składający informację o cenach transferowych a podmiot dla, którego jest składana informacja. Postępowanie w przypadku spółki osobowej
  • Forma, termin oraz miejsce złożenia informacji
  • Podstawowe założenia objaśnień Ministra Finansów
  • Prezentacja schemy TP-R, elementy informacji o cenach transferowych (TP-R)
  • Zobowiązanie do sporządzenia dokumentacji albo zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji a zakres przekazywanych danych
  • Okres, którego dotyczy informacja
  • Cel złożenia informacji, postępowanie w przypadku złożenia informacji po raz pierwszy oraz postępowanie w przypadku korekty
  • Dane identyfikacyjne podmiotu składając informację oraz dane identyfikacyjne podmiotu, za który jest składana informacja; tożsamość podmiotów, spółki osobowe
  • Znaczenie kodu PKD.
  • Informacje finansowe o podmiocie, dla którego składana jest informacja, postępowanie w przypadku banków i ubezpieczycieli, pozostałe podmioty
  • Transakcje kontrolowane - opis kontrahenta, zasady kategoryzacji, zasady ustalania wartości transakcji kontrolowanych.
  • Wybór metody weryfikacji cen transferowych oraz wybór wskaźnika rentowności
  • Analiza dolnej oraz górnej granicy przedziału
  • Przypadki szczególne – transakcje finansowe oraz udostępnienie wartości niematerialnych i prawnych

  V. Podatek u źródła – przesunięcie nowej regulacji do dnia 1 stycznia 2020 r.

  • Zakres przedmiotowy zastosowania, odsetki, należności licencyjne, usługi niematerialne, dywidendy, itp.
  • Stawki oraz zwolnienia – krajowe, wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne, certyfikat rezydencji oraz oświadczenia
  • Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN - tryb zwrotowy, kiedy nie stosujemy limitu, znaczenie oświadczeń, opinia o stosowaniu zwolnienia
  • Założenia projektu nowego rozporządzenia – odroczenie nowych regulacji do 1 stycznia 2021

  VI. Ogólne zasady dotyczące rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów – bieżące problemy

  VII. Samochód osobowy w objaśnieniach Ministra Finansów

  • Definicja, amortyzacja, najem, leasing, ubezpieczenie samochodu osobowego
  • Jak ustalać wartość samochodu dla potrzeb ustalenia proporcji 150.000,00 PLN
  • Wydatki eksploatacyjne, znaczenie ewidencji przebiegu pojazdu
  • Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – nowe orzecznictwo

   

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 25 sierpnia 2020 r. wpłać do 15 sierpnia 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „CIT20200825” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

 • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
 • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
 • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
 • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
Marcin Górski

Wykładowca: Marcin Górski

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na Doradcę Podatkowego.

Pracował dla międzynarodowych oraz krajowych firm doradczych (Arthur Andersem oraz Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy).

W chwili obecnej prowadzi własną Kancelarię Adwokacką Kancelarię Doradztwa Podatkowego.  Niezależnie od praktyki doradczej jest również cenionym wykładowcą, głównie z zakresu prawa podatkowego (BDO, MDDP, Oddziały Okręgowe Stowarzyszenia Księgowych, itp.).

Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz w prawie handlowym.

Harmonogram zajęć


 • 9.30 - 11.00 - zajęcia on-line
 • 11.00 - 11.15 - przerwa
 • 11.15 - 12.45 - zajęcia on-line
 • 12:45 - 13.15 - przerwa
 • 13.15 - 14.45 - zajęcia on-line

Zgłoś się na szkolenie

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zmiany 2020 r. oraz bieżące problemy - on-line

Cena: 400 zł

Termin: 25 sierpnia 2020 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl