Nasze kursy

ODZ

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku.

 • Omówimy zmiany w prawie bilansowym obowiązującym polskie podmioty gospodarcze i najważniejsze praktyczne skutki wdrażanych zmian.

 • Uzyskana wiedza przełoży się na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych.

 • Uzyskana wiedza umożliwi także biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.
 • Wskazanie kierunków zmian w prawie bilansowym wraz z podaniem aktualnych przepisów prawa, które mają zastosowanie w latach 2023-2024.

2. Zmiany w polskim prawie bilansowym obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.

 • Zmiany w zakresie aktualizacji przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
 • Aktualizacja prawa bilansowego wynikająca z Krajowych Standardów Rachunkowości i innych dokumentów wydawanych przez Komitet Standardów Rachunkowości.
 • Oddziaływanie innych ustaw i rozporządzeń na prawo bilansowe (np. prawa podatkowego, prawa handlowego, prawa o ubezpieczeniach społecznych, itp.).

3. Aktualizacje w międzynarodowym prawie bilansowym obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 r.

 • Zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) .
 • Nowe interpretacje MSSF.

4. Projektowane kierunki zmian w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym 

 • Planowane zmiany ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych.
 • Planowane nowe KSR.
 • Zmiany MSSF.

5. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Aneta Wilk-Łyś

Wykładowca: Aneta Wilk-Łyś

Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta. Posiada również kwalifikacje ACCA. Świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe i doradcze (szkolenia z zakresu IFRS, ISA, przygotowanie do egzaminów ACCA, CIMA, CIA).
Przez wiele lat pełniła funkcję managera w PwC odpowiedzialnego za badania sprawozdań finansowych różnych jednostek gospodarczych. Przygotowywała opracowania księgowe z zakresu rachunkowości finansowej, a także wykonywała zlecenia związane z oceną kontroli wewnętrznej wybranych procesów w jednostkach, w tym również prace związane z oceną pod kątem zgodności ustawą Sarbanes Oxley.

Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu Executive MBA (EMBA) oraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Polską Izbą Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a także innymi jednostkami prywatnymi.

Jako członek zespołu Centrum ds Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego (CFRR) była odpowiedzialna za cały proces szkoleniowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (FRTAP), utrzymywanie relacji z polskimi uczelniami wyższymi i organizacjami zrzeszającymi profesjonalistów, pomoc przy organizacji konferencji i innych wydarzeń edukacyjnych od strony merytorycznej, organizacyjne i merytoryczne przygotowanie szkleń dla polskich służb skarbowych, a także za inne zadania w ramach programu FRTAP, w tym bieżącą współpracę – spotkania robocze i udział w operacyjnych ustaleniach - z Ministerstwem Finansów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (391 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest test sprawdzający wiedzę. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
460,00 zł + VAT zw = 460,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 05 lipca 2024 r. wpłać do 25 czerwca 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „PBKMX20240705” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

 • 05 września 2024 r. wpłać do 25 sierpnia 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „PBKMX20240905” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line

Cena netto: 460 zł

Termin: 5 września 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl