Nasze kursy

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 16 godzin samokształcenia.

Program

I. Wprowadzenie:

 • usytuowanie KSRF (w brzmieniu MSB – dalej „KSRF/MSB”) w systemie regulacji IFAC, w tym IAASB IFAC,
 • zakres stosowania wymogów MSB ustalony Przedmową do Międzynarodowych Standardów i Innych Dokumentów Dotyczących Kontroli Jakości, Badań, Przeglądów, Innych Usług Atestacyjnych i Usług Pokrewnych,
 • obowiązek stosowania MSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej, ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów.

II. Przegląd wymogów MSB, stosowanych przy wykonywaniu procedur wstępnych i planowaniu badania sprawozdań finansowych:

 • KSRF 210 – Uzgadnianie warunków zlecenia badania,
 • KSRF 300 – Planowanie badania, sprawozdań finansowych,
 • KSRF 315 – Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia,
 • KSRF 320 – Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, z uwzględnieniem wymogu korygowania szacunku ryzyka istotnego zniekształcenia i planu badania w kolejnych etapach wykonywania zlecenia.

III. Przegląd wymogów MSB, dotyczących wszystkich etapów badania, odnoszących się także do procedur wstępnych i planowania badania sprawozdań finansowych:

 • KSRF 220 – Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych,
 • KSRF 230 – Dokumentacja badania,
 • KSRF 240 – Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw,
 • KSRF 250 – Uwzględnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych,
 • KSRF 260 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór,
 • KSRF 265 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór i kierownictwem w sprawie słabości kontroli wewnętrznej,
 • KSRF 330 – Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka,
 • KSRF 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej,
 • KSRF 500 – Dowody badania.

IV. Podjęcie decyzji o przyjęciu zlecenia lub kontynuacji wykonywania usług na rzecz klienta:

 • zakres wiedzy o jednostce i jej otoczeniu, w tym uczciwości kierownictwa na etapie podejmowania decyzji o przyjęciu lub kontynuacji zlecenia; znaczenie dyskusji w zespole rewizyjnym,
 • stosowanie i przestrzeganie odpowiednich wymogów etycznych, kadrowych i organizacyjnych,
 • uzgodnienie warunków zlecenia badania (umowa),
 • udokumentowanie zgodnie z MSKJ 1 i KSRF 220.

V. Opracowanie planu badania w części dotyczącej identyfikacji i szacowania ryzyka, opisanie planowanych procedur oceny ryzyka:

 • rodzaje procedur, rozłożenie w czasie, zakresu.
 • dokumentowanie planu badania.

VI. Opracowanie strategii badania:

 • Identyfikacja ryzyka nieodłącznego poprzez zrozumienie jednostki i jej otoczenia, w tym w szczególności:
  − warunków branżowych, regulacyjnych i innych czynników zewnętrznych, w tym mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej,
  − działalności, struktury właścicielskiej i nadzoru, rodzajów dokonywanych i planowanych inwestycji, struktury jednostki i sposobu jej finansowania,
  − doboru i sposobu zastosowania zasad rachunkowości i zmian tych zasad,
  − celów i strategii jednostki oraz związanych z nimi ryzyk działalności gospodarczej, które mogą wpływać na ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych,
  − sposobu pomiaru i oceny finansowych wyników działalności jednostki.
 • Zrozumienie kontroli wewnętrznych znaczących dla badania:
  − identyfikacja kontroli znaczących dla badania,
  − ocena projektu kontroli,
  − ustalenie czy kontrole zostały wdrożone.
 • Udokumentowanie procesu zrozumienia jednostki, jej otoczenia, identyfikacji znaczących kontroli, oceny projektu znaczących kontroli oraz czy zostały wdrożone.

VII. Opracowanie ogólnej strategii badania:

 • charakterystyka zlecenia badania (wymogi sprawozdawcze, potrzeba posiadania specjalistycznej wiedzy, dostępność wyników audytorów wewnętrznych, korzystanie z organizacji usługowych, spodziewane wykorzystanie dowodów z badań wcześniejszych, wpływ technologii IT na procedury badania etc.),
 • cele sprawozdawczości, harmonogram badania i sposób komunikowania się (harmonogram sprawozdawczości jednostki, organizacja spotkań z zespołem rewizyjnym, omówienie sposobów komunikowania się z kierownictwem, czy oczekuje się kontaktów ze stronami trzecimi etc.),
 • znaczące czynniki, wstępne czynności dotyczące zlecenia i wiedza uzyskana przy innych zleceniach (określenie istotności, wstępne określenie obszarów z wyższym RIZ, wpływ oceny RIZ na poziomie sprawozdania finansowego na kierunek badania, rezultaty wcześniejszych badań, które dotyczyły skuteczności kontroli wewnętrznej etc.),
 • rodzaj, czas wykorzystania i wielkość zasobów.
 • dokumentowanie strategii badania.

VIII. Opracowanie planu badania w części dotyczącej odpowiedzi na ryzyko (uzupełnienie ogólnej strategii):

 • Opisanie planowanych procedur badania będących odpowiedzią na oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń:
  - rodzaje procedur, rozłożenie w czasie, liczba procedur, zakresu i czasu ich wykonania oraz podział zadań w zespole rewizyjnym,
  - dokumentowanie planu badania.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Waldemar Majek

Wykładowca: Waldemar Majek

Ekspert specjalizujący się w zakresie rewizji finansowej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Konsultant Banku Światowego. Współautor książki z dziedziny ładu korporacyjnego – „Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”.

W przeszłości dyrektor zarządzający jednej z największych firm szkoleniowych BPP Professional Education w Polsce. Doświadczenie w audycie i konsultingu zdobywał głównie w PwC w Holandii, Irlandii oraz Polsce. Jako menedżer działu usług zapewniających i doradczych nadzorował badania sprawozdań finansowych spółek z sektora usług finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) i spółek z innych branż.

Od 2005 r. jest członkiem ACCA i uzyskał tytuł Fellow Member. Posiada kwalifikację Certified Internal Auditor (CIA) i należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada akredytację The Institute of Internal Auditors (IIA Global) w zakresie zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Quality Assurance Validator).

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (595 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie warsztatu.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
700,00 zł + VAT zw = 700,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
700,00 zł + 23% VAT = 861,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 08-09 listopada 2022 r. wpłać do 28 października 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „MSB20221108” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Cena netto: 700 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl