Nasze kursy

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - on-line

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin samokształcenia w 2021 r.

 • Szczegółowo omówimy wymogi nowego standardu oraz wpływ nowych zasad na raportowanie finansowe wg MSSF.

 • Nauczysz się praktycznego stosowania nowych zasad, poznasz na czym polegają zmiany i różnice w stosunku do dotychczasowych regulacji w ramach MSSF.

 • Zobaczysz na czym polegają istotne różnice między MSSF 15 a polskim prawem bilansowym.

Program

I. Wprowadzenie, w tym powody opublikowania nowego standardu.

II. Daty wejścia w życie i stan zatwierdzenia w UE.

III. Zakres standardu i wyłączenia z zastosowania.

IV. Kluczowe definicje (Załącznik A).

V. Pięciostopniowy model rozpoznawania przychodów:

 • identyfikacja umów z klientami (a także łączenie umów, modyfikacje umów),
 • identyfikacja umownych zobowiązań do wykonania świadczeń (w tym kwestia odrębności dóbr i usług),
 • ustalenie ceny transakcji (w tym problem wynagrodzenia zmiennego, istotny element finansowania, wynagrodzenia dla klienta),
 • alokacja ceny transakcji do umownych zobowiązań do realizacji świadczeń,
 • ujęcie przychodów w chwili wypełnienia zobowiązań przez jednostkę (kryteria ujmowania przychodów na dany moment oraz w czasie, metody pomiaru spełnienia zobowiązania).

VI. Ujęcie księgowe kosztów związanych z umową:

 • koszty doprowadzenia do zawarcia umowy,
 • koszty wykonania umowy.

VII. Prezentacja i wymagane ujawnienia, szczególne wytyczne MSSF 15 – Załącznik B „Objaśnienia dotyczące stosowania standardu”.

VIII. Konsekwentne zmiany do innych standardów (Załącznik D), przykłady ilustrujące dołączone do standardu (nie stanowiące integralnej części standardu).

IX. Główne różnice pomiędzy nowym modelem a dotychczasowymi regulacjami (MSR 18, MSR 11, KIMSF 13, KIMSF 15, KIMSF 18 i SKI 31), przepisy przejściowe (Załącznik C).

X. Główne różnice do ustawy o rachunkowości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Aneta Wilk-Łyś

Wykładowca: Aneta Wilk-Łyś

Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta. Posiada również kwalifikacje ACCA. Świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe i doradcze (szkolenia z zakresu IFRS, ISA, przygotowanie do egzaminów ACCA, CIMA, CIA).
Przez wiele lat pełniła funkcję managera w PwC odpowiedzialnego za badania sprawozdań finansowych różnych jednostek gospodarczych. Przygotowywała opracowania księgowe z zakresu rachunkowości finansowej, a także wykonywała zlecenia związane z oceną kontroli wewnętrznej wybranych procesów w jednostkach, w tym również prace związane z oceną pod kątem zgodności ustawą Sarbanes Oxley.

Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu Executive MBA (EMBA) oraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Polską Izbą Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a także innymi jednostkami prywatnymi.

Jako członek zespołu Centrum ds Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego (CFRR) była odpowiedzialna za cały proces szkoleniowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (FRTAP), utrzymywanie relacji z polskimi uczelniami wyższymi i organizacjami zrzeszającymi profesjonalistów, pomoc przy organizacji konferencji i innych wydarzeń edukacyjnych od strony merytorycznej, organizacyjne i merytoryczne przygotowanie szkleń dla polskich służb skarbowych, a także za inne zadania w ramach programu FRTAP, w tym bieżącą współpracę – spotkania robocze i udział w operacyjnych ustaleniach - z Ministerstwem Finansów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 23 lutego 2021 r. wpłać do 13 lutego 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „MSSF20210223” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - on-line

Cena: 400 zł

Termin: 23 lutego 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl