Nasze kursy

ODZ

Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym - on-line

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku. Kurs dostępny również w formie e-learningu. Przejdź do zakładki e-learning

 • Omówimy regulacje prawne i zawodowe odnoszące się do tematyki szkolenia (ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych, prawa upadłościowego oraz KSB 260 (Z), KSB 315(Z), KSB 570 (Z), KSB 580).

 • Zapoznasz się z zakresem karnej, cywilnej i zawodowej (dyscyplinarnej) odpowiedzialności biegłego rewidenta za brak wystarczającego udokumentowania procesu badania kontynuacji działalności.

 • Ponadto omówimy m.in. ryzyka związane z kontynuacją działalności (zasadności przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego), zasady formułowania sprawozdania biegłego rewidenta z badania, udokumentowanie procesu badania.

Program

1. Znaczenie oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności w procesie badania sprawozdania finansowego.

2. Regulacje dotyczące kontynuacji działalności zwarte w przepisach prawa, tj. ustawie o rachunkowości, prawie upadłościowy, kodeksie spółek handlowych.

3. Pojęcie i znaczenie oceny zdolności do kontynuacji działalności.

4. Pojęcie niewypłacalności i jej objawy.

5. Identyfikacja i klasyfikacja symptomów zagrożenia kontynuacji działalności jednostki (finansowych, operacyjnych i innych).

6. Metody i modele oceny możliwości kontynuowania działalności:

 • Przykładowe metody:
  - analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, wskaźniki sprawności działania, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki zyskowności i rentowności),
  - analiza liniowa wielowymiarowa,
  - analiza dyskryminacyjna,
  - analiza logitowa,
  - sztuczne sieci neuronowe.
 • Przykładowe modele:
  - model Altmana,
  - model „poznański” - Hamrola, Czajki, Piechockiego,
  - model B. Prusaka,
  - model A. Hołdy,
  - model D. Hadasik,
  - model D. Appenzeller, K. Szarzec,
  - model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego (INE PAN).

7. Regulacje wynikające ze standardów badania (KSB 315 (Z), KSB 570 (Z)):

 • procedury oceny ryzyka,
 • ocena osądu kierownika jednostki,
 • okres nieobjęty oceną kierownika jednostki,
 • dodatkowe procedury badania stosowane w przypadku rozpoznania zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności,
 • wnioski biegłego rewidenta,
 • wpływ oceny zdolności do kontynuacji działalności na sprawozdanie z badania (w tym formułowanie zmodyfikowanych opinii i ich uzasadnień oraz informacji objaśniających, przykłady zastrzeżeń w sprawozdaniach, z badania, opinii negatywnych lub odmowy ich wydania związanych z zagrożeniem kontynuacji działalności),
 • udokumentowanie badania (uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących i potwierdzających zasadność przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego).

8. Obowiązki informacyjne wobec kierownictwa badanej jednostki, osób sprawujących nadzór oraz organów regulacyjnych (z uwzględnieniem przepisów szczególnych).

9. Przykłady narzędzi rewizyjnych stosowanych do oceny prawidłowości przyjęcia przez kierownika jednostki zasady
kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

9. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Aneta Wilk-Łyś

Wykładowca: Aneta Wilk-Łyś

Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta. Posiada również kwalifikacje ACCA. Świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe i doradcze (szkolenia z zakresu IFRS, ISA, przygotowanie do egzaminów ACCA, CIMA, CIA).
Przez wiele lat pełniła funkcję managera w PwC odpowiedzialnego za badania sprawozdań finansowych różnych jednostek gospodarczych. Przygotowywała opracowania księgowe z zakresu rachunkowości finansowej, a także wykonywała zlecenia związane z oceną kontroli wewnętrznej wybranych procesów w jednostkach, w tym również prace związane z oceną pod kątem zgodności ustawą Sarbanes Oxley.

Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu Executive MBA (EMBA) oraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Polską Izbą Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a także innymi jednostkami prywatnymi.

Jako członek zespołu Centrum ds Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego (CFRR) była odpowiedzialna za cały proces szkoleniowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (FRTAP), utrzymywanie relacji z polskimi uczelniami wyższymi i organizacjami zrzeszającymi profesjonalistów, pomoc przy organizacji konferencji i innych wydarzeń edukacyjnych od strony merytorycznej, organizacyjne i merytoryczne przygotowanie szkleń dla polskich służb skarbowych, a także za inne zadania w ramach programu FRTAP, w tym bieżącą współpracę – spotkania robocze i udział w operacyjnych ustaleniach - z Ministerstwem Finansów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (391 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • UWAGA: Kurs dostępny również w formie e-learningu na platformie.
  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o autorskie wykłady prowadzone w formie on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
460,00 zł + VAT zw = 460,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 12 kwietnia 2024 r. wpłać do 02 kwietnia 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „ZJKPB20240402” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym - on-line

Cena netto: 460 zł

Termin: 12 kwietnia 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl