Nasze kursy

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 16 godzin samokształcenia.

 • Zaprezentujemy wiedzę z zakresu podstawowych zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF.

 • Omówimy zagadnienia dotyczące m. in. korekt konsolidacyjnych związanych z objęciem kontrolą jednostki zależnej, eliminacji transakcji w ramach grupy kapitałowej, rozliczenia zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, wyceny udziałów metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych.

 • Omówimy również zasady eliminacji transakcji w ramach grupy kapitałowej, a w szczególności: eliminację dywidend, eliminację należności i zobowiązań, przychodów i kosztów, niezrealizowane zyski i straty.

Program

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych zgodnie z MSSF:

 • jednostki objęte konsolidacją, wyceną metodą praw własności,
 • wyłączenia z obowiązku konsolidacji / wyłączenia jednostek z konsolidacji,
 • dokumentacja konsolidacyjna,
 • etapy przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej (objęcie udziałów gotówką i aportem).

3. Udział niekontrolujący na dzień objęcia kontroli i w kolejnych latach obrotowych.

4. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej.

5. Wartość godziwa aktywów netto na dzień nabycia udziałów i w kolejnych latach obrotowych.

6. Zasady ustalania wartości firmy  (zysku z okazyjnego nabycia), testy na utratę wartości wartości firmy.

7. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych.

8. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych.

9. Eliminacja transakcji w ramach grupy kapitałowej (należności i  zobowiązania, przychody i koszty, niezrealizowane zyski i straty, dywidendy).

10. Sprzedaż całości i części udziałów w jednostkach zależnych, ustalenie wyniku na sprzedaży udziałów.

11. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego, ustalenie wartości firmy (zysku z okazyjnego nabycia).

12. Wycena udziałów metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych.

13. Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych (zmiana statusu jednostki – ze stowarzyszonej na zależną).

14. Eliminacj niezrealizowanych zysków i strat na sprzedaży pomiędzy jednostką stowarzyszoną a znaczącym inwestorem.

15. Sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Artur Raciński

Wykładowca: Artur Raciński

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem  renomowanych firm audytorskich, w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych.

Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Wykładowca MDDP Akademia Biznesu, Akademii Rachunkowości Compartners S.A., Centrum Edukacji Ekspert, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, KIBR w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych i rachunku przepływów pieniężnych. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008//2011, Wydawnictwo C.H.Beck 2015), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Autor wydanego przez CE PIBR zbioru zadań „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (2017) do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (935 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
1100,00 zł + VAT zw = 1100,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
1100,00 zł + 23% VAT = 1353,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 19-20 kwietnia 2023 r. wpłać do 9 kwietnia 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KSF20230419” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - on-line

Cena netto: 1100 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl