Nasze kursy

ODZ

Wartość pieniądza w czasie: dyskontowanie, kapitalizacja – warsztaty praktyczne

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel i zakres szkolenia.
 • Zmienność wartości pieniądza w czasie i jej wpływ na wycenę w rachunkowości:
  - przy początkowym ujęciu,
  - do bilansu.

2. Dyskontowanie

 • Wartość zaktualizowana – wycena przyszłych strumieni pieniężnych.

3. Dyskontowanie a regulacje prawne rachunkowości

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Uor).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Updop).
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Updof).

4. Wewnętrzna stopa zwrotu – efektywna stopa procentowa i kapitalizacja

 • Istota, znaczenie i ustalanie.
 • Studium przypadku.

5. Bilansowo-wynikowe aspekty dyskonta przy sporządzaniu sprawozdań finansowych według Ustawy o rachunkowości

 • Wpływ dyskonta na:
  - wartość pozycji aktywów i pasywów,
  - wynik finansowy.
 • Studium przypadku:
  - instrumenty finansowe,
  - inne aktywa i zobowiązania, w tym rezerwy.

6. Bilansowo-wynikowe aspekty dyskonta przy sporządzaniu sprawozdań finansowych według MSR

 • Wpływ dyskonta na:
  - wartość pozycji aktywów i pasywów,
  - wynik finansowy.
 • Studium przypadku:
  - instrumenty finansowe,
  - inne aktywa i zobowiązania, w tym rezerwy.

7. Dyskusja i podsumowanie

8. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
Joanna Chwaścikowska-Karwacka

Wykładowca: Joanna Chwaścikowska-Karwacka

Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Praktyk i wykładowca w ramach szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i badaniu sprawozdań finansowych spółek kapitałowych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (391 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się na platformie clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
460,00 zł + VAT zw = 460,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 14-15 października 2024 r. wpłać do 04 października 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "WPCDK20241014" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 14-15 listopada 2024 r. wpłać do 04 listopada 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "WPCDK20241114" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Wartość pieniądza w czasie: dyskontowanie, kapitalizacja – warsztaty praktyczne

Cena netto: 460 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl