Nasze kursy

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowym i podatkowym

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 8 godzin samokształcenia.

Program

1. Istota pojęcia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

 • „Podatkowe” i „bilansowe” rozróżnienie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Nieruchomości (środek trwały czy nieruchomość inwestycyjna)
 • Prace badawcze a prace rozwojowe
 • Niskocenne składniki środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 • Pojęcie środków trwałych wg MSR (MSR 16) i KSR (KSR 11) – analiza porównawcza dla polskich warunków

2. Podatkowa i bilansowa wycena wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Cena nabycia a cena zakupu - niezbędność kosztów zakupu
 • Koszt wytworzenia środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej w tym koszty finansowania
 • Znaczenie podatków (pośrednie i bezpośrednie) w wycenie
 • Prawa majątkowe a wycena środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych

3. Procedura obrachunkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Metody naliczania i ustalania amortyzacji
  a) Uwzględnianie wartości końcowej (rezydualnej)
  b) Terminarz i rozkład czasowy amortyzacji
  c) Uproszczenia w amortyzacji
  d) Podwyższanie, obniżanie i stawki indywidualne w amortyzacji
  e) Zarządzanie stawkami amortyzacyjnymi w podatkach i rachunkowości
 • Amortyzacja samochodów osobowych
 • Możliwość korekty metod i stawek amortyzacyjnych wg ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych

4. Aktualizacja wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej oraz test na utratę wartości

 • Modernizacja i remont - analiza porównawcza w prawie bilansowym i podatkowym
 • Likwidacja środków trwałych (w tym analiza możliwości częściowych likwidacji środka trwałego)
 • Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży
 • Test na utratę wartości
 • Wycena nieruchomości inwestycyjnej według kosztu historycznego i w wartości godziwej i jej skutki

5. Podatek odroczony a wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Różnice trwałe a różnice przejściowe
 • Rezerwy i aktywa z odroczonego podatku dochodowego
 • Uwarunkowania tworzenia aktywów z odroczonego podatku w polskich realiach

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Artur Hołda

Wykładowca: Artur Hołda

Prof.  nadzw. dr hab.
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Kierownik naukowy projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Autor i współautor ponad 300 opracowań z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek EAA, posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”. Recenzent Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR). Redaktor merytoryczny corocznej publikacji „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku” renomowanego wydawnictwa CH Beck.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (476 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o warsztaty prowadzone on-line.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
560,00 zł + VAT zw = 560,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 23 kwietnia 2024 r. wpłać do 13 kwietnia 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „STWNP20240423” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowym i podatkowym

Cena netto: 560 zł

Termin: 23 kwietnia 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl