Nasze kursy

ODZ

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego 2022 r.) - on-line

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku.

 • Przedstawienie struktury i charakterystyki standardu oraz głównych zmian i celu ich wprowadzenia.

 • Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniającego z załącznikami.

 • Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznego stosowania standardu w zakresie wybranych wymogów.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.

2. Charakterystyka standardu

 • Wejście w życie.
 • Struktura standardu.
 • Definicje i pojęcia.
 • Główne zmiany i cel ich wprowadzenia.
 • Skalowalność.

3. Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniającego z załącznikami

 • Procedury szacowania ryzyka.
 • Uzyskanie zrozumienia jednostki i jej otocznia, mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostki.
 • Identyfikacja i oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia.
 • Sporządzenie dokumentacji spełniającej wymogi standardu.

4. Sporządzenie dokumentacji zgodnej z wymogami standardu

 • Omówienie w gronie zespołu audytorskiego zidentyfikowanych ryzyk i ich oszacowania.
 • Kluczowe elementy zrozumienia jednostki, źródła informacji, procedury szacowania ryzyka.
 • Ocena zaprojektowania i implementacji kontroli przez jednostkę.
 • Zidentyfikowane i oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia.

5. Praktyczne zastosowanie standardu

 • Zrozumienie jednostki – aspekty jednostki i jej otoczenia, wykorzystanie IT w modelu gospodarczym jednostki.
 • Zrozumienie elementów składowych środowiska kontroli wewnętrznej, tym czynności kontrolnych oraz ocena ich zaprojektowania i zaimplementowania.
 • Identyfikacja i oszacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego i poszczególnych stwierdzeń.
 • Powiązanie ryzyka istotnego zniekształcenia,        odnoszących się do niego kontroli, dalszych procedur biegłego rewidenta.

6. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Barbara Misterska-Dragan

Wykładowca: Barbara Misterska-Dragan

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego i Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Zdała egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i ACCA. Ukończyła studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2001-2003 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiadała m.in. za nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym i finansowym. Była członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zespołu ds. Jakości i Regulacji Prawnych. Przewodniczyła Międzyresortowemu Zespołowi ds. Mienia Skarbu Państwa. Odpowiedzialna za opracowanie w 2003 roku kompleksowych „Zasad nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa” wykonanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Uczestniczyła w pracach Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (ISAR) powołanej w ramach UNCTAD. Była członkiem wielu rad nadzorczych, w tym: Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Banku Pocztowego S.A., Impexmetal S.A., RUCH S.A., Polskie Sieci Energetyczne S.A., TVP S.A. Była partnerem w międzynarodowej firmie doradczo-audytorskiej. W 1991 roku założyła spółkę audytorską Misters Audytor Sp. z o. o., obecnie Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., której jest prezesem. W latach 1995-1999 pełniła funkcję zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Członek Komisji Egzaminacyjnej w latach 2003-2009. W latach 2011-2015 była członkiem Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a w latach 2015-2019 – członkiem Komisji ds. współpracy międzynarodowej. W kadencji 2015-2019 pełniła funkcję zastępcy prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz drugą kadencję przewodniczy Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. W kadencji 2019-2023 pełniła funkcję Prezesa Krajowej rady Biełych rewidentów. Wiele lat zasiadała w Komitecie Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Od 2019 r. pełni funkcję prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wykładowca rachunkowości finansowej na wielu uczelniach. Autorka i współautorka licznych prac naukowych i wykładów. Autorka artykułów poświęconych rachunkowości leasingu, drukowanych m.in. w „Parkiecie” oraz „Monitorze Finansowym”.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (680 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie wykładowo-warsztatowej prowadzonej on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przewidziany jest test sprawdzający zdobytą wiedzę.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
800,00 zł + VAT zw = 800,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 26-27 września 2024 r. wpłać do 16 września 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „IORIZ20240926” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego 2022 r.) - on-line

Cena netto: 800 zł

Termin: 26-27 września 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl