Nasze kursy

ODZ

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku.

 • Omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących kwestie utraty wartości aktywów trwałych i obrotowych.

 • Zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzania testów na utratę wartości na praktycznych przykładach liczbowych.

 • Budowa kompleksowego modelu utraty wartości z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.

2. Krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące kwestie utraty wartości aktywów

 • Ustawa o rachunkowości.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 36.

3. Warunki stosowania i etapy procedury aktualizacji wyceny aktywów

 • Ocena potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny określonych aktywów wobec utraty przez nie wartości.
 • Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.
 • Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo.
 • Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.
 • Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo.

4. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo

 • Aktywa wyceniane w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności.
 • Aktywa wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i w skorygowanej cenie nabycia.
 • Aktywa wyceniane w cenie nabycia (zakupu), w koszcie wytworzenia lub w wartości przeszacowanej.

5. Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości

 • Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne (środki pieniężne).
 • Aktywa wspólne.
 • Wartość firmy i ujemna wartość firmy.
 • Grupowe obiekty oceny utraty wartości.

6. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo

 • Ustalanie wartości handlowej / wartości godziwej minus koszty sprzedaży.
 • Ustalanie wartości użytkowej.
 • Ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę.

7. Pozostałe kwestie

 • Odwracanie odpisu aktualizującego w kolejnych okresach sprawozdawczych.
 • Szacowanie przepływów pieniężnych netto jeżeli przewidywana jest restrukturyzacja lub nakłady na ulepszenie.
 • Utrata wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
 • Ujawnienia.

8. STUDIUM PRZYPADKU: model utraty wartości przygotowany przy pomocy arkusza kalkulacyjnego

 • Projekcja przepływów pieniężnych w oparciu

o prognozowane wyniki za okres 5 lat.

 • Projekcja danych dotyczących okresu rezydualnego.
 • Wykorzystanie danych rynkowych do określenia stopy dyskontowej: współczynnik beta, koszt kapitału własnego oraz długu, struktura finansowania branży, premie i dyskonta.
 • Obliczenie wartości użytkowej.
 • Analiza wrażliwości.

9. Sprawdzian wiadmości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Aneta Wilk-Łyś

Wykładowca: Aneta Wilk-Łyś

Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta. Posiada również kwalifikacje ACCA. Świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe i doradcze (szkolenia z zakresu IFRS, ISA, przygotowanie do egzaminów ACCA, CIMA, CIA).
Przez wiele lat pełniła funkcję managera w PwC odpowiedzialnego za badania sprawozdań finansowych różnych jednostek gospodarczych. Przygotowywała opracowania księgowe z zakresu rachunkowości finansowej, a także wykonywała zlecenia związane z oceną kontroli wewnętrznej wybranych procesów w jednostkach, w tym również prace związane z oceną pod kątem zgodności ustawą Sarbanes Oxley.

Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu Executive MBA (EMBA) oraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Polską Izbą Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a także innymi jednostkami prywatnymi.

Jako członek zespołu Centrum ds Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego (CFRR) była odpowiedzialna za cały proces szkoleniowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (FRTAP), utrzymywanie relacji z polskimi uczelniami wyższymi i organizacjami zrzeszającymi profesjonalistów, pomoc przy organizacji konferencji i innych wydarzeń edukacyjnych od strony merytorycznej, organizacyjne i merytoryczne przygotowanie szkleń dla polskich służb skarbowych, a także za inne zadania w ramach programu FRTAP, w tym bieżącą współpracę – spotkania robocze i udział w operacyjnych ustaleniach - z Ministerstwem Finansów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (680 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie wykładowo-warsztatowej prowadzonej on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przewidziany jest test sprawdzający zdobytą wiedzę.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
800,00 zł + VAT zw = 800,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 01-02 lipca 2024 r. wpłać do 21 czerwca 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „UWAPB20240701” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 01-02 października 2024 r. wpłać do 21 października 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „UWAPB20241001” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Cena netto: 800 zł

Termin: 1 -2 października 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl