Nasze kursy

ODZ

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 r.

 • Zapoznanie uczestników z zasadami identyfikacji, ujmowania, wyceny i prezentacji instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, wymogów dotyczących ujawniania informacji oraz zasad przeprowadzania i dokumentowania procedur badania.

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy umożliwiającej merytoryczną weryfikację rozwiązań zastosowanych przez podmioty badane oraz zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiednich procedur badania.

 • Zwrócenie uwagi na najczęściej pojawiające się nieprawidłowości.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.

2. Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych

 • Przegląd regulacji rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych i zakres odniesienia:
  - MSR 32, MSSF 9, MSSF 7,
  - ustawa o rachunkowości,
  - rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące instrumentów finansowych,
  - rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące szczególnych zasad rachunkowości dla określonych rodzajów podmiotów (m.in. banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń).
 • Inne regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych (np. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi).

3. Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej

 • Definicja instrumentu finansowego dla potrzeb rachunkowości.
 • Aktywa finansowe i ich podstawowe rodzaje (pożyczki udzielone, należności, posiadane papiery wartościowe, itp.).
 • Zobowiązania finansowe i ich podstawowe rodzaje (kredyty zaciągnięte, pożyczki zaciągnięte, zobowiązania umowne, wyemitowane papiery wartościowe).
 • Własne instrumenty kapitałowe (wyemitowane akcje i udziały, prawa do akcji, wystawione opcje na akcje, w tym warranty subskrypcyjne, prawa poboru itp.).
 • Szczególne rodzaje instrumentów finansowych (instrumenty złożone, instrumenty pochodne, instrumenty wbudowane) oraz kontrakty zbliżone (kontrakty towarowe).

4. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych

 • Krajowe zasady ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych.
 • Krajowe rozwiązania w zakresie usuwania z ksiąg (bilansu), aktywów i zobowiązań finansowych.
 • Międzynarodowe rozwiązania w zakresie ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych.
 • Wymagania MSSF w zakresie usuwania z ksiąg - przeniesienie ryzyka i korzyści (odpowiednio zatrzymanie ryzyka i korzyści), zachowanie kontroli skutkujące utrzymaniem zaangażowania.

5. Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań

 • Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych dla potrzeb MSSF 9 i rozporządzenia Ministerstwa Finansów dot. instrumentów finansowych (kategorie przewidziane w poszczególnych regulacjach).
 • Wpływ klasyfikacji na wycenę początkową i bilansową (wartość godziwa, zamortyzowany koszt/skorygowana cena nabycia) oraz ujęcie przeszacowań (przeszacowania ujmowane wynikowo, przeszacowania ujmowane kapitałowo/ICD, odsetki kapitalizowane w wartości aktywów).
 • Utrata wartości aktywów finansowych wg regulacji krajowych i  międzynarodowych (ustalanie odpisów, model ECL).

6. Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych

 • Rodzaje powiązań zabezpieczających i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym.
 • Specyfika zabezpieczenia przepływów pieniężnych.
 • Specyfika zabezpieczenia wartości godziwej.

7. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu
finansowym

 • Wyodrębnianie pozycji bilansowych zgodnie z wytycznymi MSSF i regulacji krajowych.
 • Podział aktywów i zobowiązań na krótko i długoterminowe.
 • Prezentacja własnych instrumentów kapitałowych (w tym będących częścią instrumentów złożonych) w bilansie.
 • Prezentacja przeszacowań instrumentów finansowych w rachunku zysków i strat oraz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
 • Odzwierciedlenie przepływów związanych z instrumentami finansowymi w rachunku przepływów pieniężnych.

8. Ujawnianie informacji na temat instrumentów finansowych

 • Ujawnienia dotyczące wpływu instrumentów finansowych na sprawozdanie finansowe.
 • Ujawnienia dotyczące ryzyka związanego z instrumentami finansowymi.

9. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Joanna Chwaścikowska-Karwacka

Wykładowca: Joanna Chwaścikowska-Karwacka

Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Praktyk i wykładowca w ramach szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i badaniu sprawozdań finansowych spółek kapitałowych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (680 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie wykładowo-warsztatowej prowadzonej on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przewidziany jest test sprawdzający zdobytą wiedzę.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
800,00 zł + VAT zw = 800,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 05-06 września 2024 r. wpłać do 25 sierpnia 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „IFRPM20240905” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 21-22 listopada  2024 r. wpłać do 10 listopada 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „IFRPM20241121” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Cena netto: 800 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl