Nasze kursy

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2019 r.

 • Nabędziesz praktyczną umiejętność identyfikowania warunków, w których zgromadzenie wystarczających, odpowiednich dowodów badania nie jest możliwe dzięki przeprowadzeniu wyłącznie projektowania i przeprowadzania testów kontroli, z uwzględnieniem odpowiedniego doboru sposobów ich przeprowadzania (z zastosowaniem ponownego przeliczania, ponownego wykonywania określonych czynności, obserwacji, kierowania zapytań).

 • Nauczysz się projektowania i przeprowadzania procedur wiarygodności stosownych do oceny ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń dla każdej istotnej grupy transakcji, sald i ujawnień informacji.

 • Poznasz inne umiejętności przydatne podczas badanie zgodnie z MSB.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (595 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 14 osób.

Jak zapłacić?

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Antoni Kwasiborski

Wykładowca: Antoni Kwasiborski

Termin:

Absolwent studiów magisterskich w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Dyplomowany biegły księgowy od 1976 r. i biegły rewident od 1992 r.

Od 1992 r., organizuje i uczestniczy w wykonywaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych, innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych. Główne obszary obecnych zainteresowań, to dostosowanie strategii działania Krajowej Komisji Nadzoru do zmieniających się warunków prawnych, aktualnych potrzeb i oczekiwań, standaryzacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów, upowszechnianie autorskiej przykładowej dokumentacji badania sprawozdań finansowych.

Jest autorem książek wydanych przez PIBR i SKwP. Napisał wiele referatów na konferencje i artykułów do czasopism fachowych. Związany z miesięcznikiem „Rachunkowość” i kwartalnikiem „Rachunkowość – Audytor”. Prowadzi m.in. zajęcia dydaktyczne w wielu szkołach wyższych oraz na seminariach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Waldemar Lachowski

Wykładowca: Waldemar Lachowski

Termin:

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Autor części pytań z kontroli wewnętrznej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Biegły rewident. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Księgowych (ACCA) – od 2013 roku jako FCCA. Opublikował liczne artykuły na temat rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz kontroli wewnętrznej. Autor podręczników ,,Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek’’ oraz „Planowanie badania sprawozdania finansowego – wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne". Współautor podręcznika „Stosowanie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej”.

Członek zespołu weryfikacyjnego tłumaczenia na język polski MSSF. W latach 2008-2010 członek Komitetu redakcyjnego ds. tłumaczenia MSRF. Prowadził liczne szkolenia na temat rachunkowości i rewizji finansowej (w tym wiele obligatoryjnych dla biegłych rewidentów oraz m.in. dla UKNF, NIK, Sopockiej Szkoły Biznesu, Accenture oraz BPP Professional Education).

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Cena: 700 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl